maxresdefault (1).jpg

DNA UPGRADING PROGRAM (528 HZ)

Search

ESKİ DÜNYADA TANRIÇA DİNLERİ ve SOY TAPARLIK

Updated: Jul 14, 2018


A. Gravettin-Aurignacian Kültürleri (M:Ö 25000 - M.Ö. 15000)

1. Üst Paleolitik Dönem, bölgeleri Avrupa'nın pek çok yerinde bulunmasına rağmen, Yakın Doğu'nun daha sonraki Neolitik Çağ'da ortaya çıktığı gibi Tanrıça'nın dininin varsayımsal temelidir.

a. Paleolitik kültürler hakkında pek çok araştırma yapılmıştır, bu insanlar tarafından ele geçirilmiş bölgelerin keşfi, ve ölülerinin yok olmasıyla bağlantılı açık törenleri.

b. Bu Üst Paleolitik toplumlarda, tüm insan yaşamının yaratıcısının kavramı en eski ilkel ataları olan, klanın kadın simgesi ile formüle edilmiş olabilir. (1) Annenin bu kültürdeki evlatların tek ebeveyni olduğu ile ilişkilendirildiği düşünülmektedir. (2) Soy taparlığın kutsal törenlerin temelini oluşturduğu görülüyor ve ataların Anaerkilite üzerinden hesaplanıldığı düşünülüyor. (a) Roma dininin başlangıcı Etrüsk kültürünün sağkalımlarına dayanıyordu ve soy taparlık Roma'daki en eski din şekliydi. (b) Bugün bile Yahudi halkı Anaerkilite üzerinden kimin yahudi olup kimin olmadığını hesaplıyorlar.

2. Bu kültürlerin bir Tanrıça'ya taptığına dair teoriyi destekleyen en somut kanıt, Avrupa'daki ve Yakın Doğu'nun tamamında bulunan sayısız kadın heykelidir. Bu heykellerin bazıları M.Ö. 25.000 yıllarına kadar uzanıyor. a. Çoğu, görünüşte hamile olan; taş, kemik ve kilden yapılmış bu küçük kadın figürinler İspanya, Fransa, Almanya, Avusturya ve Rusya kadar uzaklarda yaygın Gravettian-Aurignacian bölgelerinde bulunmuştur. (1) Bu bölgeler ve heykelcikler en az 10.000 yıllık bir süreyi kapsıyor gibi görünüyor.

3. Johannes Maringer, "The Gods of Prehistoric Man" adlı kitabında, "Kadın figürinlerin, Güney Fransa'dan Sibirya'daki Baikal Gölü'ne genişleyen Avrasya topraklarında yaşayan ve göçebe olmayan Aurignacian mamut avcıları tarafından uygulanan Büyük Ana kültünün putları olduğu çok muhtemel görünüyor" diyor. a. Sibirya'daki bu Baikal bölgesi, kabilelerin bu devirde Kuzey Amerika'ya büyük bir kara köprüsünden geçtiği ve Amerikan Kızılderililerinin ırkının çekirdeğini oluşturduğu sanılıyordu.

(1) Bu, Avrupa witchcraft ve Amerikan Hint şamanizminin benzer kökenlere sahip olduğu yönündeki gözlemi destekleme eğilimindedir. B. Batı Uygarlığının Kökleri 1. Batı Uygarlığı, Yunanistan ve Filistine giden, Mezopotamya ve Nil Vadisinde başladı. a. Yunanistan medeniyeti Roma'ya gitti , ve Roma İmparatorluğu büyüdükçe İspanya, Fransa, Almanya ve İngiltere'ye yayıldı.

2. Mezopotamya (M.Ö. 3500 - M.Ö. 539) a. Mezopotamya ("nehirler arasındaki arazi"), Dicle ve Fırat nehirleri arasındaki deniz seviyesinden alçak bataklık çamurluk güney bölgeyi tanımlamak için kullanılan isimdir. (1) Mezopotamya'nın verimli toprakları çöl ile dağlar arasında uzanır. Kuzey kısmı düzenli yağışlar sergilerken, güney kısmı Basra Körfezi'ne kadar uzanan bölgede, mayıs ayından ekime kadar kuru kavurucu yaz mevsimleri yaşanıyor. (a) Bugün Irak'ın güney kesiminde bulunan Sümer, dünyanın ilk medeniyetlerinden biri olarak varlığını sürdürdü. b. M.Ö. 2800 ve M.Ö. 2400 yılları arasında Sümer şehir devletleri en güçlü ve en zengin dönemlerini yaşıyordu. (1) Tanrıçalar, 'Cennetin Kraliçesi' ve 'Yüksek Yerlerin Lady'si gibi lakap olan çeşitli isimler veya karakterize ifadeler altında tapınıldılar. Patroniçesi olduğu şehrin veya kasabanın ismi sıklıkla ismini daha spesifikleştiren ünvanına eklenirdi. (a) Örneğin M.Ö. 3000'de Uruk şehir devletine dikilen tapınak Erech Cennetinin Kraliçesine adanmıştı. (b) Bu şehir Gilgamesh'in oğlu tarafından bunun kızkardeş şehri Ur'a büyük bir güç ve rakip edildi.

c. Yaklaşık M.Ö. 2350 civarı Sargon adında hırslı bir kral, Sumer'e saldırdı ve onu Büyük İmparatorluğunun bir parçası haline getirdi. Agade'nin başkenti bize, Sargon imparatorluğunun bilinen adını verdi: Akkad İmparatorluğu. (1) Akkad İmparatorluğu, bir adamın egemenliği altında büyük bir alanı birleştiren ilk başarılı girişimdi. En sonunda M.Ö. 1900 yılında üstünlük kazanmış ve giderek Sümerlileri bölgenin kültürel ve siyasi liderleri haline getirmiştir. (a) Tıpkı binlerce yıl sonra Fransızlar diplomasinin dili haline gelecekleri gibi Babillilerin akkad dilleri Yakın Doğu'nun uluslararası dili haline geldi. (b) Yeni Babil kültürü Sümer dinini dahil etti ve Romalı Katolikler için latincenin ayinlerin dili olarak kabul edilmesi kadar Sümer dili ayinlerin dili olarak kabul edildi. (c) Inanna, Eriskegan ve İrnini isimleriyle anılan Sümer Tanrıçası, Babylon'luların Büyük Tanrıçası İştar olarak evrildi.

d. M.Ö. 1600 yıllarında Babylon, Anadolu'dan gelen, kuzeybatıdaki Hititler olarak bilinen Hint-Avrupa halkı tarafından yağmalandı. (1) Ardından gelen karışıklık sırasında Kassitler, Babil tahtına el koydu ve 400 yıl boyunca barış içinde yönetti. (a) Babiller, savaş halindeki Hititlerin etkisinde kaldıkça İştar'ın gücü azaldı . Tanrıça Tiamat olarak adlandırılan ve tanrısı Marduk'un bölgeyi kontrol etme mücadelesinde kendisini nasıl öldürdüğüne dair hikayeler yazdığı Tapınakları, erkek egemen bir papazlık tarafından ele geçirildi.

e. M.Ö. 1103'ü takip eden yüzyıllarda Asuriler iktidara gelip Mezopotamya'nın çoğuna yurdundan başlayıp, Dicle Nehri üzerindeki Asher ve Ninova şehirleri arasına genişlediler. (1) Sekizinci yüzyılda Asuriler Suriye, Filistin ve Fenike'nin çoğunu fethetti ve Mısır'ı Thebes'e (Luxor) kadar işgal ettiler, Mısır'lılar oraları geri almadan önce tabi. (a) Yeni imparatorluklarını meşrulaştırmak için Tanrıları Asher'i İştar ile evlendirdiler; tapınmalarını hala gizlice devam ettiren takipçileri olan kişi ile. (b) Ashur ile Ishtar'ın birleşmesi Ninurta adında bir oğul üretti, ve bu, Yakın Doğuda resmen kaydedilen ilk tanrıça,eş ve kutsal çocuk üçlemesiydi. (2) M.Ö. 631'den 539'a kadar, şehirler arası savaş, Asur İmparatorluğu'nun parçalanmasıyla gerçekleşti. (a) M.Ö. 539'da, Nabonius, Babil'in son kralı, şimdiye kadar denenen en büyük imparatorluğu inşa etmekle meşgul Pers 2. Cyrus'a teslim oldu.

3. Anadolu a. Asya Minor olarak adlandırılan Anadolu, Asya kıtasından batıya uzanan geniş bir yarım adadır. Kuzeyinde Karadeniz, güney doğusunda ise Akdeniz bulunur. Karadeniz'in girişinde Çanakkale Boğazı bulunur ve burası Asya'yı Avrupa kıtasına yakınlaştıran bölgedir. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde Anadolu, Doğu ve Batı arasındaki ana bağlantı olmuştur.

b. Neolitik Anadolu'da Milattan önce 6500 civarında Çatalhöyük tapınaklarında Büyük Tanrıçaya tapınılmıştır.

c. M.Ö 2000 civarında Anadolu Hint-Avrupalılar tarafından işgal edildi ve onlardan bir grup Hatti olarak bilinen Anadolunun bir kısmına yerleştiler. İşgalciler ve yöre halkı topluca Hititler olarak bilinir hale geldi. (1) Bunlar M.Ö. 1600'da Babylonia'yı yağmalamış olan ve aynı zamanda Tanrı Marduk lehine İştar ibadetini zaptetmiş Hititlerle aynıdır. d. Hayatta kalmalarına izin verilen tek kayıtların Hint-Avrupalıların Anadoluyu fethinden sonra yazılmış olmalarına rağmen Anadolu'daki edebiyatta ve metinlerde tanrıçaya yapılan atıfların çoğu eski Hatti ilahlarını kastederler. (1) Hayatta kalan en önemli Kadın İlah ise Güneş Tanrıçası Arinna'dır. Fetihten sonra o,fırtına Tanrısı olarak sembolize edilen tanrının eşi olarak belirlenmiştir. (a) O zamanlar Hitit'lerin diğer toprakları işgalleri sırasında Tanrıçaya tapınan halkların çoğı batıya kaçtılar. Efesus'taki meşhur Tanrıça tapınağı havari Paul'un (Pavlus) bağnaz misyonerlik çabalarının hedefiydi. (Acts 19:27- Elçilerin İşleri 19:27) Bu tapınak M.S. 280'e kadar aktif kaldı.

4. Girit a. Ege Denizi, Yunanistan'ın ana karası ile Anadolu'nun batı kıyıları arasında uzanan bir alandır. Ege Denizi çok sayıda dağlık ada ile doludur ve bunların en büyüğü Yunanistan'ın yaklaşık 60 mil güneydoğusunda bulunan Girit'tir.

(1) Girit, eninde sonunda neolitik zamanlardan Dorian istilasına anaerkil veya muhtemelen maderşahi olduğu düşünülen toplumdu. (a) Çift başlı baltaya Ana Tanrıçanın sembolü olduğu için ve boğalara da seksüel gücü simgelediği için duyulan hürmet Girit'in erken dönem kültürünün iki önemli yönü idi. (b) Boğa sıçramasının, İspanya boğa güreşinin kökeni olduğu düşünülmekte, ancak Girit'te boğa hiç zarar görmemiştir.

(2) Knossos'daki, Iraklion'daki Arkeoloji Müzesi ve Girit'teki diğer müzelerde bulunan eserler ve duvar resimleri incelendikten sonra birkaç bin yıl boyunca Girit'te temel kutsal varlığın Tanrıça olduğundan ve bu kadının rahibe olarak rol aldığından pek şüphe yok.

5. Mısır (M.Ö. 3100 - M.Ö. 30) a. Mısır, bereketli Nil vadisi tarafından bölünmüş sıcak, çöl bir bölgedir. Çok zor şekilde yağmur değer ve yazları dayanılmaz sıcaktır. Bugün bile Mısır kurak bir çöldür.

b. Tarih öncesi Mısır'da Tanrıça, Üst Mısır'da (güneyde) Nekhebt olarak hükmetti ve bir akbabanın şekli olarak tasvir edildi. (1) Aşağı Mısırlılar Tanrıça'ya Ua Zit (Büyük Yılan) olarak tapıyorlardı ve onun tasvirleri onun bir kobra olduğunu gösteriyordu.

c. M.Ö. 3000 yılından itibaren Tanrıça'nın başka hiçbir şey yaratılmadığında da var olduğu söyleniyordu. (1) Muhtemelen Nekhebt'den türetilen Nut, Net veya Nit olarak biliniyordu. (a) Mısır mitolojisine göre, güneş tanrısı Ra'yı ilk önce gökyüzüne götüren kişi bu Tanrıça'ydı. (b) Mısır'ın diğer metinleri, Tanrıça'nın varoluşun yaratıcı rengi olan bu rolünde Hathor olarak bahsetmekte ve o zamanlarda bir yılan olarak biçim aldığını açıklamaktadır.

d. Mısır'da Tanrıça kavramı her zaman hayati önemdeydi. Sonunda Tanrıça, İsis olarak bilinen daha kompozit bir tanrıçaya evrilmiştir. (1) Isis (Au Set) hem Ua Zit hem de Hathor'un özelliklerini birleştirdi. İsis, mitolojik olarak Anne olarak kaydedilen Nut Tanrıçası ile yakından ilişkiliydi; Resimlerde Isis Nekhebt'ın kanatlarını giyer. (a) Isis ayrıca kocası Osiris ve oğulları Horus'u içeren bir başka üçlü ile ilişkilendirildi. (b) İsis'in kültü Roma'ya getirildi ve son İsis tapınağı M.S. 394'de Theodosios tarafından kapatıldı.

6. Kenan (M:Ö 8000 - 63) a. İncil'de geçen Kenan, "süt ve bal toprağı" Akdeniz'in doğu kıyısı boyunca kuzey ve güneyde yaklaşık 90 mil genişliğinde olan bir alandır. (1) Modern zamanlarda bölge İsrail, Ürdün, Lübnan ve Suriye'nin bir bölümünü kapsıyor. Ürdün ve İsrail'den oluşan bölge, eskiden Filistin diye biliniyordu.

b. Bazıları M.Ö. 7000 yılına dayanan Tanrıça şekilleri, günümüzde en çok Yahudilik ve Hıristiyanlık anavatanı olarak anılan ülkedeki Cennetin Kraliçesi'nin en eski ibadet yerini sessizce ifade ediyor. (1) İncil zamanlarındaki Kenanların tanrıça tapınmalarının etkisini ve önemini keşfederken, Ashtoreth, Asherah, Astarte, Attoret, Anath veya sadece Elat veya Balaat'ın Kenan şehri olan Tyre, Sidon, Ascalon, Beth Anath, Aphaca, Byblos, ve Ashtoreth Karnaim'in ana tanrıçası olduğunun bulgusuna ulaşıyoruz.

c. Mısır'da İbraniler Tanrıça'nın İsis veya Hathor olarak ibadet edildiğini biliyorlardı. Dört kuşak için kadınların çok yüksek bir statüye sahip olduğu bir bölgede yaşıyorlardı ve Anaerkil iniş sistemi çoğu dönemde görev yapmaya devam etti. (1) Büyük Göçte Mısır'dan çıkan İbranilerin sayısına bakıldığında, dört nesil daha önce girdiği iddia edilen oniki oğulun ailesi ile karşılaştırıldığında, İsrailliler olarak bilinen bu İbranilerin çokluğunun aslında Mısırlı olabileceği düşünülürse , Kenanlılar, Semitik göçebeler ve Mısır'da bir araya gelen diğer tanrıça tapar halklardır.

d. Arkeolojik kayıtlar ve eserler, Tanrıçanın dininin Kenan kentlerinin çoğunda hâlâ geliştiğini ortaya koyuyor; İbraniler'in, tanrısının kendilerine verdiğini iddia ettikleri otoriteye dayanarak onları işgal ettiğinde bile. (1) Ve doğuya doğru hepsinin eşiği İştar tapınaklarının hala güçlü olduğu Babylon'du.

7. Pers (M:Ö 3000 - 331) a. İlk tarihi boyunca İran genellikle göçebe halklar tarafından istila edildi. (1) Birçoğu Kaspian Denizi'nin doğusundaki Elbruz dağlarından geldiler. (a) Med ve Persliler gibi diğerleri ise, Kuzey batı bölgesindeki Caucasus dağlarından geldiler.

b. M.Ö. 9.yüzyılda İran'daki en güçlü grup Perslileri hizmetkarları olarak tutan Medlerdi. (1) M.Ö. 612'de Medler Babylonia'lılar ile birlikte Asur İmparatorluğunun kalbi olan Nineveh, Ashur ve Kalhu'yu aldılar. (a) Asur imparatorluğu çöktü ve geniş bölgeleri Medler ve Babylonia'lılar arasında bölündü.

c. M.Ö. 550 civarı Pers kralı Medlere karşı ayaklanma başlattı ve bunun sayesinde Kral Büyük Cyrus önderliğinde Persler İran'ı yönetmeye başladılar. (1) Cyrus Babylon'u ele geçirdi ve tüm eski Babylon imparatorluğunun yönetiminin kontrolünü ele aldı. (a) Tüm Batı Asya fiilen Persnyönetimi altına girmişti. (2) İki kral yuvası Pers hakimiyetini güneyde Mısır'a ve doğuda Hindistan sınırlarına kadar genişletti. (a) Mısır daha sonra ayaklandı ve bağımsızlığını kısa bir süre kazandı ancak M.Ö. 331 yılında Makedonya Büyük İskenderi Alexander Pers İmparatorluğunu feth edince ödülünün bir parçası olarak imparatorluğa geri dönmeye zorlandı. _________________________________________________ Athena Gardner - Lessons in Goddess Spirituality: Wicca 101

67 views0 comments

Recent Posts

See All

AHLAK

 • Instagram
 • Facebook
 • YouTube
 • Twitter
 • Pinterest
 • YouTube
 • iTunes
 • Spotify
 • Deezer
 • Amazon
 • Patreon